serwisu internetowego fabryczna.in

ZAKRES REGULAMINU

Regulamin ten określa zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego fabryczna.in, a więc zasady korzystania z niego przez Użytkowników, prawa i obowiązki Administratora/Użytkowników oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.

PRZEZNACZENIE SERWISU

Celem Serwisu jest koncentracja zjawisk kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych, poprzez ich kreację, promocję, informowanie oraz dokumentowanie i tylko w tych celach niniejszy Serwis może być używany.

POJĘCIA

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem internetowym fabryczna.in;

Usługa – umożliwienie przez Administratora korzystania z zasobów i funkcjonalności Serwisu poprzez przechowywanie Danych i odbieranie Danych przez Użytkowników oraz Gości;

Administrator – podmiot prowadzący Serwis i świadczący Usługę;

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną, która przeszła procedurę rejestracji i otrzymała Konto;

Gość – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy odrębne przyznają zdolność prawną, która nie przeszła procedury rejestracji i korzysta z Serwisu w ograniczonym zakresie;

Konto – otrzymane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji wyodrębnione i chronione hasłem miejsce w Serwisie wraz z narzędziami umożliwiającymi Użytkownikowi wprowadzanie oraz zarządzanie Danymi, oznaczone imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Użytkownika;

Dane – wszelkie widoczne w Serwisie treści, w tym treści przesłane przez Użytkowników;

Niedozwolone Korzystanie – korzystanie z Serwisu z naruszeniem Regulaminu lub obowiązujących przepisów.

KORZYSTANIE Z USŁUGI

1. Korzystanie przez Użytkowników z Usługi, polegające na korzystaniu z funkcjonalności Serwisu oraz  przechowywaniu i udostępnianiu Danych w Serwisie, jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

2. Niezbędnymi technicznymi warunkami korzystania z Usługi jest dysponowanie urządzeniami i programami umożliwiającymi korzystanie z sieci internetowej, posiadanie poczty elektronicznej, włączona funkcja obsługi plików cookies oraz JavaScript.

3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą rejestracji Użytkownika. Jedna osoba może być zarejestrowana wyłącznie jako jeden Użytkownik.

4. Rejestracja Użytkownika odbywa się na stronie internetowej Serwisu. Jest technicznie możliwa jedynie po zaakceptowaniu Regulaminu przez Użytkownika, wymaga podania zgodnych z rzeczywistością danych osobowych i przesłania ich do Administratora, tj.: adresu poczty elektronicznej oraz imienia, nazwiska i nicku. Procedura weryfikacji danych przekazanych w trakcie procesu rejestracji polega na wysłaniu na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej informacji z linkiem, którego aktywacja (kliknięcie) zakończy procedurę rejestracji.

5. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że:

– nieodpłatnie upoważnia Administratora do umożliwiania innym Użytkownikom oraz Gościom odbierania nadesłanych przez niego Danych przechowywanych w Serwisie

– wyraża zgodę na rozpowszechnianie Danych bez oznaczania autorstwa ze wskazaniem, iż źródłem ich pozyskania jest Serwis i zgodę na korzystanie z opracowania Danych a w tym Danych zredagowanych przez Administratora.

– przesyłane przez niego Dane nie naruszają dóbr prawnie chronionych, a w szczególności nie naruszają praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

– wyraża zgodę (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. i ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) na otrzymywanie od Administratora, na adres poczty elektronicznej oraz na Konto, informacji dotyczących funkcjonowania oraz obsługi technicznej Serwisu i korzystania z Usługi.

– wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora danych osobowych, eksploatacyjnych oraz innych przekazanych danych, na przetwarzanie danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usługi.

– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu promocji (marketingu) produktów i usług Administratora i jego Partnerów oraz na otrzymywanie od Administratora i jego Partnerów informacji handlowych, wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera Administratora.

6. Uzyskanie dostępu do Konta wymaga podania loginu oraz hasła. Hasło nie jest pokazywane na ekranie lub wydrukach w postaci otwartego tekstu, ani nie może być przesyłane przez sieć otwartym tekstem. Hasło składa się z co najmniej 8 znaków i może zawierać małe, wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. W trakcie wprowadzania i przesyłania danych hasło może podlegać szyfrowaniu przy pomocy protokołu SSL.

7. Użytkownik uzyskuje możliwość odbierania Danych przesłanych przez innych Użytkowników, a także przesyłania Danych w ramach modułów „Magazyn”, „Eventy”, „Miejsca”, „Sylwetki”, „Zacne” oraz „Galerie”.

8. Korzystanie z Usługi przez Gości, polegające na odbieraniu Danych, jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga przejścia procedury rejestracji. Goście nie dysponują techniczną możliwością przesyłania Danych.

DANE O BEZPRAWNYM CHARAKTERZE

1. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu Danych mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego z naruszeniem praw autorskich, a w szczególności bez zezwolenia osoby uprawnionej z tytułu majątkowych praw autorskich, lub poza zakresem zezwolenia. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu Danych mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności Danych obejmujących wizerunek osób trzecich, bez ich zgody.

2. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu Danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, lub zasady współżycia społecznego, a w szczególności Danych obejmujących groźby bezprawne lub wyrazy powszechnie uznane za obraźliwe, lub nieprzyzwoite, propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści, dyskryminacji, lub znieważających grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości, płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, lub orientacji seksualnej.

3. Naruszenie powyższych zakazów może stanowić podstawę zablokowania możliwości korzystania z Serwisu oraz podstawę wypowiedzenia Umowy przez Administratora, jak również może być powodem wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego na podstawie odrębnych przepisów.

4. Każdy może zgłosić Administratorowi, iż w Serwisie przechowywane są Dane o bezprawnym charakterze. Zgłoszenie następuje przez przesłanie do Administratora wiadomości email na adres zamieszczony w za kładce „Kontakt”. W razie otrzymania Zgłoszenia, Administrator uprawniony jest do czasowego zablokowania możliwości odbierania Danych, których dotyczy Zgłoszenie. O Zgłoszeniu powiadamiany jest Użytkownik, który przesłał Dane objęte Zgłoszeniem i który jest uprawniony do złożenia Administratorowi wyjaśnień.

5. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia, lub wiarygodnej wiadomości, albo wiarygodnego zgłoszenia o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności, a także w razie nieotrzymania wyjaśnień, Administrator niezwłocznie zablokuje możliwość odbierania Danych, których dotyczy zawiadomienie, wiadomość, lub zgłoszenie i jest uprawniony do ich usunięcia z Serwisu.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Wypowiedzenie Umowy skutkuje usunięciem Konta oraz przechowywanych Danych. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora następuje przez przesłanie zawiadomienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika i usunięcie Konta wraz z przechowywanymi Danymi. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika wymaga przejścia procedury usuwania Konta dostępnej na stronie internetowej Serwisu. W razie wypowiedzenia Umowy, licencje udzielone Administratorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu wygasają z upływem 5 lat od dnia wypowiedzenia Umowy.

2. Administrator może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w szczególności w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: uzyskania urzędowego zawiadomienia, wiarygodnej wiadomości, albo wiarygodnego zgłoszenia o przesłaniu przez Użytkownika Danych o bezprawnym charakterze lub bezprawnej działalności z nimi związanej, a także w razie nieotrzymania wyjaśnień; uzyskania wiarygodnej informacji, iż dane osobowe, których podanie przez było niezbędne do rejestracji są niezgodne z rzeczywistością; stwierdzenia Niedozwolonego Korzystania; podjęcia przez Użytkownika działalności konkurencyjnej, lub godzącej w dobre imię Administratora, lub markę Serwisu; podjęcia przez Użytkownika czynności mogących destabilizować techniczne działanie Serwisu, lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, lub Gości; w razie nielogowania do Serwisu przez okres co najmniej trzech miesięcy. Ponowna rejestracja osoby, która dopuściła się Niedozwolonego Korzystania wymaga zgody Administratora.

 DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania – w tym celu należy przejść procedurę dostępną na stronie internetowej Serwisu. Żądanie usunięcia danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez Administratora lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.

REKLAMACJE

1. Użytkownik oraz Gość mogą złożyć reklamację dotyczącą wykonania Usługi wysyłając Administratorowi zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, jednak jeśli ze względu na charakter zastrzeżeń zawartych w Reklamacji zachodzić będzie konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień, lub informacji od osób trzecich, albo podjęcia dodatkowych czynności, Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 2 miesięcy. Powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu, o czym Administrator poinformuje drogą elektroniczną.

2. Reklamacja nie zawierająca uzasadnienia, albo dotycząca czasowej niemożliwości korzystania z Serwisu (za wyjątkiem niemożliwości wypowiedzenia Umowy), albo wynikająca z niedostatecznej znajomości Regulaminu, nie będzie rozpatrywana. Reklamacja oraz informacja o sposobie jej rozpatrzenia może być przekazana na adres poczty elektronicznej Administratora, Użytkownika i Gościa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu, lub korzystaniu z Serwisu oraz za utratę przechowywanych Danych, będące skutkiem siły wyższej, awarii sieci, lub sprzętu, bezprawnych działań osób trzecich, remontów i konserwacji, a także zmian funkcjonowania Serwisu.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za Niedozwolone Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu i Usługi. Treści, a w tym poglądy, opinie, informacje i Dane przesłane przez Użytkowników i udostępniane w Serwisie nie są w żaden sposób wyrażane ani rozpowszechniane przez Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jednolity tekst Regulaminu jest stale dostępny na stronie internetowej Serwisu. Regulamin może być zmieniony przez Administratora w każdym momencie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy są związani zmianami w Regulaminie jeśli nie wypowiedzieli Umowy w terminie 3 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych, do Usługi, Umowy i Serwisu stosuje się przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W razie wątpliwości między znaczeniem Regulaminu w różnych wersjach językowych, znaczenie Regulaminu ustalonego w języku polskim jest rozstrzygające.